lgotypy ksow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich  wraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz EKO_SOCJALNE FORUM POLSKI realizuje projekt pt. „Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi” zgodnie z podpisaną umową KSOW/3/2019/012.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r. Kwota dofinansowania: 117 200,00 zł

Głównym celem operacji jest zapoznanie się z osiągnięciami Bawarii we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - jak wyzwolono inicjatywy społeczne, aby zainteresowane strony były czynne w procesach przekształceń i wdrażaniu nowych inicjatyw.

Cele szczegółowe operacji:                                                                                                                               
Problemy, które zamierzamy poruszyć podczas wyjazdu studyjnego (cele szczegółowe):

- utrzymanie rolniczego krajobrazu;

- polityka zagospodarowania przestrzennego;

- program rozwoju gospodarstw z przewagą użytków zielonych;

- połączenie procedur komasacji gruntów z programami odnowy wsi;

- promowanie sprzedaży bezpośredniej i skróconych łańcuchów dostaw,

- rozwój turystyki wiejskiej i agroturystki;

- problemy strukturalne gminy zmarginalizowanej;

- przeciwdziałanie marginalizacji za pomocą prac urządzeniowych  i planistycznych;

- wzmocnienie procesów legislacyjnych (Kodeks Urbanistyczno-Budowlany oraz ustawa
o scalaniu i wymianie gruntów).

Celem projektu jest również pokazanie, jak należy przeprowadzać procesy urządzeniowe, urbanistyczne, odnowy i zachowania architektury wiejskiej  wsi, tak aby krajobraz kulturowy zastany po przeprowadzonych pracach nadal był dominujący.                                                                                                                                                  

Formy realizacji operacji:                                                                                                             
Operacja składa się z 2 form: siedmiodniowego wyjazdu studyjnego skierowanego do 25 osób oraz 1 tytułu publikacji dla 200 osób. Program wizyty przewiduje spotkania z przedstawicielami władz  ustawodawczych i wykonawczych Bawarii na poziomie Landu, Okręgu i Gminy po to aby dokładnie zapoznać się z przygotowaniem procesu decyzyjnego i jego realizacją na różnych poziomach zarządzania kraju. Chcemy aby uczestnicy prześledzili doświadczenia kraju który w zakresie porządkowania przestrzeni obszarów wiejskich odniósł największe sukcesy, aby te doświadczenia mogli przenieść do swoich małych ojczyzn i do środowiska lokalnego.  
Publikacja to monografia naukowa, recenzowana z nadanym numerem ISBN, wydana przez wydawnictwo naukowe. Będzie to  opracowanie w formie artykułów opisujących poszczególne problemy i pokazujące jak te problemy rozwiązano przytaczając dobre przykłady z którymi uczestnicy wyjazdu się zetknęli. Publikacja poruszała będzie zagadnienia: polityka zagospodarowania przestrzennego która jednocześnie zabezpieczy rolniczy charakter terenów wiejskich Polski, problemy urbanizacji, zabudowy przestrzennej, uporządkowania terenów leśnych, rolniczych i mieszkaniowych wsi ,oraz scalanie, komasacja odnowa wsi i porządkowanie przestrzeni życia i pracy.                             

Grupą docelową publikacji będą mieszkańcy obszarów wiejskich (200 szt. publikacji) - osoby zainteresowane rozwijaniem aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich, tematyką pozarolniczej formy aktywności, dywersyfikacją źródeł dochodów na tych terenach, a przede wszystkim jak wspólnie urządzać i porządkować przestrzeń mieszkalną i produkcyjną. Publikacja będzie dostępna głównie dla tych przedstawicieli samorządów którzy zamierzają, lub już przystąpili do prac scaleniowych i tych które prowadzą prace porządkujące przestrzeń publiczną.

Wyjazd studyjny skierowany jest do 25 osób z terenu województw małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego. Jego uczestnicy to: naukowcy, którzy przygotowują programy i modelowe projekty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, doradcy rolniczy, samorządowcy samorządów terytorialnych, przedstawiciele administracji państwowej, a także przedstawiciele instytucji wsparcia rolnictwa.

Efekty krótkookresowe to:

Zdobycie i poszerzenie przez 25 osób wiedzy praktycznej z zakresu podejmowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju , w wyniku kontaktu z zagranicznymi, konkretnymi, ekonomicznie uzasadnionymi przykładami, nowatorskich aktywności gospodarczych przyjaznych środowisku, które mogą się przyczynić do  zrównoważonemu rozwoju obszarów wiejskich lub  z przykładami  adaptacji tradycyjnych aktywności mieszkańców obszarów wiejskich do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju.

Zdobycie i poszerzenie przez 25 osób wiedzy praktycznej, wyniesionej z kontaktu bezpośredniego z zagranicznymi przykładami, z zakresu działań instytucji państwa lub samorządu celem oddziaływania na rozwój na wsi  pro środowiskowych aktywności gospodarczych zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat wielorakich prac urządzeniowych wsi bawarskiej podejmowanych dla ludzi i przez ludzi. Chodzi o to aby podejmowane decyzje były poprzedzone wielorakimi konsultacjami z mieszkańcami na każdym szczeblu decyzyjnym, bo tylko kompromis wypracowany w trakcie różnorakich konsultacji gwarantuje sukces założonego celu realizacyjnego.

Efekty długookresowe to:

Pracownicy nauki zapoznają się bezpośrednio z tworzeniem dzieła przebudowy i urządzenia wsi z zachowaniem szacunku dla dziedzictwa kulturowego i materialnego co pozwoli przenieść te doświadczenia na grunt ich pracy naukowej i dydaktycznej, przekazać wiedzą studentom na wykładach i w publikacjach, pomóc przetransponować dobre rozwiązania na obszar zasięgu działania uczelni ,których są pracownikami.

Samorządowcy podpatrując dobre rozwiązania w zakresie procesu podejmowania decyzji i ich realizacji przeniosą sprawdzone działania do środowiska lokalnego w którym działają.

Doradcy rolniczy na spotkaniach i szkoleniach dla rolników przekażą im dobre i sprawdzone rozwiązania w zakresie budownictwa inwentarskiego, rozwiązań innowacyjnych w prowadzeniu produkcji rolniczej, działaniach na rzecz podjęcia działalności pozarolniczej.

Przedstawiciele ministerstw i instytucji obsługi wsi będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z wyjazdu studyjnego w czasie realizacji swoich zadań zawodowych, w trakcie przygotowywania dokumentów o dużym znaczeniu strategicznym i przy przygotowywaniu różnorakich dokumentów legislacyjnych. Przekażą ,że duże przedsięwzięcia realizacyjne w zakresie przebudowy i urządzenia przestrzeni wiejskiej wymagają spotkań i konsultacji, że mieszkańcy wsi są podmiotem podejmowanych przedsięwzięć i tylko wspólne decyzje podejmowane po szerokich konsultacjach mają szanse na sukces.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

logotypKSOW