Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych działającym na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkami Instytutu mogą być samorządy województw i samorządy powiatowe z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej w pełni akceptujące cele Instytutu.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo w Instytucie jest podjęcie przez radę powiatu lub sejmik województwa stosownej uchwały o przystąpieniu do Instytutu.

Członków Instytutu przyjmuje Zarząd Instytutu w drodze uchwały.